Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku Test 5

Hukuk sınavlarına hazırlık için online anayasa hukuku testleri.

Anayasa Test 5

Anayasa Hukuku Testi 5 (YÜRÜTME)

1 / 9

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Anayasanın 138. maddesinde yer alan bu düzenleme aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

2 / 9

Olağanüstü hal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3 / 9

Aşağıdakilerden hangisi Millî Güvenlik Kurulunda yer almaz?

4 / 9

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

5 / 9

  1. İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapma yetkisi aşağıdakilerden hangisindedir?

6 / 9

Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

7 / 9

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biri değildir?

8 / 9

Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9 / 9

Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 75%

0%

Temel hak ve özgürlükler, bireylere doğuştan gelen veya devlet tarafından tanınan, kişinin insan haklarına saygı gösterilmesini sağlayan hak ve özgürlüklerdir. Türk Anayasa Hukuku’nda temel hak ve özgürlükler, bireylerin devlete karşı sahip oldukları koruma altındaki haklardır. Bu haklar, bireyin onurunu, özgürlüğünü, güvenliğini ve mülkiyetini koruma amacını taşır. İşte temel hak ve özgürlüklerin kısaca açıklamaları:

  1. Düşünce ve İfade Özgürlüğü: Her bireyin düşünce ve fikirlerini serbestçe açıklama hakkını içerir. Bu özgürlük, medya, basın, sanat, bilim gibi alanlarda da geçerlidir.
  2. İnanç ve Vicdan Özgürlüğü: Bireylerin dini inançlarına göre yaşama, ibadet etme ve vicdanlarının gereğine uygun olarak düşünce sahibi olma özgürlüğünü korur.
  3. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı: Bireylerin barışçıl şekilde toplanma, gösteri yapma ve yürüyüş düzenleme haklarını içerir. Ancak bu haklar belirli şartlara tabidir.
  4. Özel Hayata Saygı: Bireylerin evleri ve kişisel bilgileri gibi özel alanlarına devlet müdahale etmemeyi temin eder.
  5. Mülkiyet Hakkı: Bireylerin sahip oldukları malvarlıklarını koruma altına alır. Mülkiyet hakkı, kişisel ve ticari mülkiyeti içerir.
  6. Eğitim Hakkı: Herkesin eğitim alma hakkını garanti eder. Devlet, eğitim hakkını teşvik etmeli ve erişimi eşit şekilde sağlamalıdır.
  7. Adalet ve Hukuk Yoluyla Korunma: Hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde bireyler, haklarını mahkemelerde arama ve adil yargılanma hakkına sahiptir.
  8. Eşitlik İlkesi: Anayasa, bireyler arasında ayrım yapılmasını yasaklar ve eşitlik ilkesini vurgular.

Temel hak ve özgürlükler, demokratik bir toplumda bireylerin güvence altında hissetmelerini sağlayarak toplumsal huzurun ve adaletin temelini oluşturur. Ancak bu hak ve özgürlükler, kamu düzeni, güvenlik ve başkalarının hakları gibi durumlarla sınırlanabilir, dengelenmelidir.

Bu içeriğe bir tepki nedir?

Cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar