Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku Test 4

Anayasa Hukuku temel kavramlarına genel bakış.

Anayasa Test 4

Anayasa Hukuku Testi 4 (Yasama-2)

1 / 10

Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2 / 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir?

3 / 10

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa hangi çoğunluk ile karar verir?

4 / 10

Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplantı yeter sayısı kaçtır?

5 / 10

Siyasi parti grupları en az kaç üyeden oluşur?

6 / 10

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptığı içtüzük hükümlerine göre yürütür.

Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?

7 / 10

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

8 / 10

Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanma ve tatili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

9 / 10

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

10 / 10

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda hangisi esas alınır?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 77%

0%

Türk Anayasa Hukuku, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel hukuki belgesi olan Anayasa çerçevesinde düzenlenmiş bir hukuk dalıdır. Bu alanda birçok temel konu bulunmaktadır. İşte Türk Anayasa Hukuku’nda öne çıkan temel konular:

  1. Temel Hak ve Özgürlükler: Türk Anayasa Hukuku, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alır. Bu kapsamda düşünce, ifade, inanç, örgütlenme, mülkiyet gibi temel hak ve özgürlükler Anayasa tarafından korunur.
  2. Devletin Temel Nitelikleri: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, devletin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu ifade eder. Bu prensipler, devletin temel niteliklerini belirler ve hukuki düzenlemelerin bu çerçevede yapılmasını öngörür.
  3. Devlet Organları ve Görevleri: Anayasa, Türk devletinin temel organlarını ve bu organların görevlerini belirler. Yasama, yürütme ve yargı organlarının yetki, görev ve sorumlulukları Anayasa’da düzenlenir.
  4. Anayasa Mahkemesi: Türk Anayasa Hukuku’nda önemli bir konu olan Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın koruyucusu olarak işlev görür. Anayasa’ya aykırı kanunların iptali, siyasi partilerin kapatılması gibi konularda yetkilidir.
  5. Yargı Yoluyla Korunma: Anayasa, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini yargı yoluyla koruma hakkını düzenler. Yargı mercileri, bireylerin anayasal haklarını ihlal eden eylemlere karşı başvurabilecekleri bir merci olarak önem taşır.
  6. Hukukun Üstünlüğü İlkesi: Hukukun üstünlüğü ilkesi, Türk Anayasa Hukuku’nun temel prensiplerinden biridir. Bu prensip, devlet organlarının ve kamu görevlilerinin hukuka uygunluk ilkesine bağlılığını vurgular.
  7. Bireyin Anayasal Hakları ve Yükümlülükleri: Türk Anayasa Hukuku, bireylerin sahip olduğu hakların yanı sıra, bu hakların kullanımının belirli sınırlarını ve yükümlülüklerini de düzenler. Toplum içindeki bireylerin sorumluluklarına vurgu yapar.
  8. Anayasa Değişikliği: Türk Anayasası’nın değiştirilmesi süreci ve şartları Anayasa Hukuku’nun önemli bir konusunu oluşturur. Anayasa değişikliği, özel bir prosedüre tabidir.

Bu temel konuların yanı sıra, Türk Anayasa Hukuku çeşitli alt konuları ve detayları içerir. Her bir konu, hukuk öğrencileri, avukatlar ve hukuk sistemini anlamak isteyen diğer bireyler için detaylı çalışma ve analiz gerektiren önemli alanlardır.

Bu içeriğe bir tepki nedir?

Cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar